Day: April 10, 2020

เรียนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ

เรียนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ ?เรียนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ ?

การเรียนรู้ หมายถึง การได้รับความรู้ พฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงใจ ที่เป็นสิ่งแปลกใหม่หรือปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ไปในทางที่ดี จึงทำให้ผู้เรียนมีความเจริญงอกงามในทุกๆด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มันจึงเป็นเหตุผลง่าย ๆ ที่ทำให้เราทุกคนต้องเรียน         ช่วงเวลาแห่งวัยเรียนถือเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด และถือเป็นช่วงแห่งการวางรากฐานสำคัญที่จะปูทางไปสู่ความเสร็จในอนาคต ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตหรือการประกอบอาชีพ แล้วจะทำอย่างไรให้เราสามารถเรียนได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เทคนิค เรียนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ 1. สร้างแรงจูงใจ กำหนดเป้าหมายในการเรียนได้แล้ว เป้าหมายในการเรียนเป็นสิ่งสำคัญ เช่น ตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นหมอ การกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน